MSF

De Muhammad Subuh Foundation

De Muhammad Subuh Foundation (MSF) is genoemd naar de stichter van Subud, Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. De stichting heeft als doel de lange termijn doelstellingen van de internationale vereniging (WSA, World Subud Association) te ondersteunen door zorg te dragen voor de financiele capaciteit van de Subud gemeenschap.
MSF heeft een gemeenschap voor ogen die actief is in de wereld op vele gebieden van menselijk ondernemen. Zij voert die visie uit door financiele en andere ondersteuning te verschaffen aan een breed scala van activiteiten en programma’s, waaronder sociale en humanitaire projecten, culturele activiteiten en jeugdprojecten.

Mina Clavero in Argentinie

Een belangrijke functie van de MSF is om een veilige bergplaats en een zorgvuldig beheer te kunnen bieden voor nalatenschappen, onroerend goed en speciale giften van Subud leden en ondernemingen voor de ontwikkeling van Subud op de lange termijn.

In overleg met de WSA en de daaraan verbonden organisaties (Wings) ondersteunt de MSF programma’s die ten dienste staan van Subud leden en de gemeenschappen waarin ze leven. De MSF steunt ook plaatselijke groepen bij het verwerven van bevredigende latihan faciliteiten en helpt nationale organisaties bij het stichten van Subud centra.

De MSF legt verantwoording af aan het Wereldcongres, dat eens in de vier jaar wordt gehouden. De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door de WSA. Het jaarlijkse budget en de jaarrekening worden goedgekeurd in een gecombineerde bestuursvergadering van MSF en WSA.

Huis in Kinshasa voor renovatie

De stichting ontvangt legaten en giften, die in het algemene fonds worden gestort, tenzij de donor anders aangeeft. In de statuten is de bescherming van het kapitaal in het algemene fonds geregeld. De opbrengst van het kapitaal wordt gebruikt als boven beschreven. Donors kunnen aangeven hoe hun gift moet worden benut (doel, duur), het bestuur garandeert dat zonder toestemming van de donor niet van die wens wordt afgeweken.

Kijk voor meer informatie op de internationale site van MSF: www.msubuhfoundation.org